Dinsdag, Vrijdag & Zaterdag geopend!

Dinsdag, donderdag & vrijdag geopend

Algemene Voorwaarden

Bonkieskoek, gevestigd te Rotterdam.

Definities: Bonkieskoek: Surinaamse patisserie

Klant: elke natuurlijk of rechtspersoon die met Bonkieskoek een overeenkomst heeft gesloten of wenst te sluiten.

Particuliere klant: een klant niet als bedrijf of overheid georganiseerd is.

Horecaklant: een klant die als bedrijf of overheid georganiseerd is.

1. Algemeen

1.1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle leveringen van Bonkieskoek aan particuliere klanten.

Deze voorwaarden zijn voor iedereen toegankelijk en zijn in te zien op de internetpagina van Bonkieskoek (www.Bonkieskoek.nl). 

1.2 Tenzij schriftelijk anders is overeengekomen, worden algemene of specifieke voorwaarden en/of bedingen van derden niet door Bonkieskoek erkend.

1.3 Door het plaatsen van een bestelling geeft u te kennen dat u met de leverings- en betalingsvoorwaarden akkoord gaat. Bonkieskoek houdt zich het recht voor haar leverings- en/of betalingsvoorwaarden na het verstrijken van de looptijd te wijzigen.

1.4 Bonkieskoek garandeert dat het geleverde product beantwoord aan de overeenkomst en voldoet aan de in het aanbod vermelde specificaties.

2. Bestellen 

2.1 Particuliere klanten kunnen 24 uur per dag 7 dagen per week een bestellingen plaatsten. Bonkieskoek is dinsdag, vrijdag en zaterdag geopend. Op deze drie dagen is bestellen louter tot 15:00 uur, de dag voor ontvangst van bestelling mogelijk.

2.2 De bestelling kan telefonisch of via de webshop (www.bonkieskoek.nl) worden geplaatst.

Als u niet op tijd bestelt, dan kan uw bestelling niet tijdig in behandeling worden genomen en kan Bonkieskoek uw levering niet garanderen.

2.3 Bonkieskoek stelt zich niet verantwoordelijk voor eventuele typefouten of foutief aangeleverde adressen.

2.4 Wanneer particuliere klanten bestellen via de webshop worden, die altijd bevestigd via e-mail. Controleer daarom altijd goed uw gegevens 

3. Betaling 

3.1 Via de webshop geplaatste bestellingen kunnen betaald worden via iDeal, tenzij anders overeengekomen met Bonkieskoek. 

3.2 Het door de klant betaalde geld wordt altijd gebruikt om alle achterstallige betalingen te voldoen.

3.3 Door Bonkieskoek telefonisch geaccepteerde bestellingen kunnen op de afhaallocatie (contant) worden betaald.

4. Levering

4.1 Levering vindt plaats zolang er voorraad is.

4.2 De kosten voor verzending naar particuliere klanten dienen minimaal € 40 te zijn, bedragen onder de € 30 worden niet in behandeling genomen. bovenop het bezorg bedrag bedragen de verzendkosten € 7,95. 

4.3 In het kader van de regels van aankoop op afstand zal Bonkieskoek bestellingen tenminste binnen zeven dagen uitvoeren.

Indien dit niet mogelijk blijkt, in geval het bestelde niet op voorraad, niet meer leverbaar is of er om andere redenen vertragingen ontstaan, dan ontvangt de klant hiervan binnen een dag na plaatsing van de bestelling bericht.

In dat geval heeft de klant het recht de bestelling zonder kosten en/of ingebrekestelling te annuleren.

4.4 Met een voorkeur voor een levertijd probeert Bonkieskoek zoveel mogelijk rekening te houden.

4.5 Bent u niet aanwezig op het door aangegeven adres en/of aangegeven tijdstip, dan is onze chauffeur genoodzaakt zijn rit te vervolgen.

U kunt uw bestelling dan komen ophalen op onze afhaallocatie op de dagen dat wij zijn geopend. De bezorgkosten zullen op dat moment alsnog worden doorberekend.

4.6 In het geval van calamiteiten en/of natuurrampen behouden wij ons het recht voor om de bestelling niet af te leveren.

4.7 Na het moment van levering gaat het risico, ten aanzien van de door (of namens) Bonkieskoek verkochte en/of aan de klant te leveren producten. over op de klant.

5. Prijzen 

5.1 Alle prijzen op de webshop (www.bonkieskoek.nl) zijn in euro’s (€) en zijn inclusief 6% BTW                                              

5.2 Alle prijzen op de webshop (www.bonkieskoek.nl) zijn onder voorbehoud van druk- en zetfouten. Voor de eventuele gevolgen hiervan stelt Bonkieskoek zich niet aansprakelijk.

5.3 Wijzigingen van factoren die de kostprijs kunnen beïnvloeden, zoals de inkoopprijs van grondstoffen, overheidsmaatregelen en transportkosten worden door Bonkieskoek aan de klant doorberekend.

6. Gegevensbeheer

6.1 Wanneer u een bestelling plaatst bij Bonkieskoek dan worden uw persoonsgegevens opgenomen in het klantenbestand van Bonkieskoek. Gebonden aan de Wet Persoonsregistraties zal Bonkieskoek uw gegevens niet verstrekken aan derden.

6.2 Bonkieskoek respecteert de privacy van gebruikers van de internetsite en draagt derhalve zorg voor een vertrouwelijke behandeling van uw persoonlijke gegevens.

6.3 Bonkieskoek kan gebruik maken van een mailinglijst. Elke mailing bevat de benodigde instructies om van deze lijst verwijderd te worden.

6.4 Ziet u veder onze privacy verklaring.

7. Zichttermijn en herroepingsrecht

7.1 De Wet Verkopen op Afstand (art. 7:5 BW) wordt op Bonkieskoek niet van toepassing verklaard, dit omdat Bonkieskoek producten levert die snel kunnen bederven en/of verouderen (art. 7:46d jo. art. 7:46b BW). Onze producten kunnen vanwege hun aard niet worden teruggezonden.

8. Garantie

8.1 Bonkieskoek garandeert dat de door haar geleverde producten voldoen aan de eisen van bruikbaarheid, betrouwbaarheid en houdbaarheid. 

8.2 Bonkieskoek is niet verantwoordelijk voor de uiteindelijke geschiktheid van het product, voor iedere individuele toepassing door de klant, noch voor eventuele adviezen ten aanzien van het gebruik of de toepassing ervan.

8.3 De klant is verplicht de geleverde producten bij ontvangst onmiddellijk te controleren. Indien blijkt dat het afgeleverde producten verkeerd, niet deugend of incompleet is, dan dient de afnemer dat onmiddellijk telefonisch, per mail of fax aan Bonkieskoek te melden, alvorens tot terugzending van het product over te gaan. Bij terugzending van de producten dient het product in de originele verpakking terug gezonden te worden. Op deze manier kunnen wij het product op de juiste manier beoordelen. Ingebruikneming van het product na constatering van gebreken, beschadiging ontstaan na constatering van gebreken, bezwaring en/of doorverkoop na constatering van gebreken, doet dit recht tot reclameren en terugzending geheel vervallen.

8.4 Indien klachten van de afnemer door Bonkieskoek gegrond worden verklaard, zal Bonkieskoek naar eigen inzicht bepalen of de geleverde zaken kosteloos vervangen worden of met de afnemer een schriftelijke regeling over schadevergoeding wordt getroffen. Met dien verstande dat de aansprakelijkheid van Bonkieskoek en mits het bedrag der schadevergoeding steeds beperkt is tot ten hoogste het factuurbedrag van de betreffende zaken, dan wel (wederom naar inzicht van Bonkieskoek) tot het maximale in het desbetreffende geval door de aansprakelijkheidsverzekering van Bonkieskoek gedekte bedrag. Iedere aansprakelijk van Bonkieskoek voor enige andere vorm van schade is uitgesloten. Waaronder valt aanvullende schadevergoeding in welke vorm dan ook, vergoeding van indirecte schade of schade oplopen wegens gederfde winst.

8.5 De mogelijkheid van schadevergoeding komt te vervallen indien, a) de afnemer jegens Bonkieskoek in gebreke is, b) de geleverde zaken aan abnormale zaken zijn blootgesteld of anderszins onzorgvuldig behandeld zijn of c) in strijd met de aanwijzingen van Bonkieskoek en/of gebruiksaanwijzing op de verpakking zijn behandeld.

9. Aanbiedingen

9.1 Aanbiedingen zijn vrijblijvend, tenzij anders in de aanbieding vermeld is.

9.2 Bij aanvaarding van een dergelijke vrijblijvende aanbieding door de klant, behoudt Bonkieskoek zich het recht voor deze aanbieding, binnen een termijn van drie werkdagen na ontvangst van die aanvaarding, te herroepen of daarvan af te wijken.

9.3 Mondelinge toezeggingen verbinden Bonkieskoek slechts indien en nadat deze uitdrukkelijk en schriftelijk zijn bevestigd.

9.4 Aanbiedingen van Bonkieskoek gelden niet automatisch door voor nabestellingen.

9.5 Bonkieskoek kan niet aan een aanbieding worden gehouden, indien de afnemer had behoren te weten dat de aanbieding, dan wel een onderdeel daarvan een duidelijke vergissing of verschrijving bevatte.

9.6 Andere aanvullingen, wijzingen en/of nadere afspreken zijn slechts van kracht indien schriftelijk overeengekomen.

10. Overeenkomst

10.1 Een overeenkomst tussen Bonkieskoek en de horecaklant komt slechts tot stand nadat een bestelling door Bonkieskoek op haalbaarheid is beoordeeld.

10.2 Bonkieskoek houdt zich het recht voor om zonder opgave van redenen bestellingen niet te accepteren of slechts te accepteren onder de voorwaarde dat de levering pas geschiedt, nadat het verschuldigde bedrag per bank t.n.v. Bonkieskoek is overgemaakt.

11. Afbeeldingen en specificaties

11.1 Alle afbeeldingen, zoals daar zijn foto’s, tekeningen etc., gegevens betreffende gewicht, afmetingen, kleuren en afbeeldingen van etiketten etc. op de internetsite van Bonkieskoek zijn slechts een benadering en kunnen afwijken van de producten die worden geleverd. In geen geval zal dit een aanleiding vormen voor schadevergoeding en/of ontbinding van de overeenkomst.

12. Eigendomsvoorbehoud

12.1 Alle intellectuele eigendomsrechten (waaronder in ieder geval vallen auteurs-, merk-, octrooi- en handelsnaamrechten en knowhow) en daarbij behorende materialen zoals rapporten, ontwerpen, schetsen, adviezen, tekeningen en documentatie alsmede voorbereidend materiaal, van Bonkieskoek zullen uitdrukkelijk bij Bonkieskoek (of haar licentiegevers/leveranciers) blijven berusten.

13. Overmacht

13.1 Bonkieskoek is niet aansprakelijk, indien en voor zover haar verbintenissen niet kunnen worden nagekomen ten gevolge van overmacht.

13.2 Onder overmacht wordt in ieder geval verstaan elke vreemde oorzaak, alsmede elke omstandigheid welke in redelijkheid niet voor haar risico behoort te komen. Vertraging bij of wanprestatie door onze toeleveranciers, storingen in internet, alsmede elektriciteit, e-mailverkeer en storingen of wijzingen in door derden geleverde technologie, vervoersmoeilijkheden, werkstakingen, overheidsmaatregelen, vertragingen in aanvoer, nalatigheid van leveranciers en/of fabrikanten van Bonkieskoek, alsmede hulppersonen, ziekte van personeel en gebreken in hulp- of transportmiddelen gelden uitdrukkelijk als overmacht.

13.3 Bonkieskoek behoudt zich in het geval van overmacht het recht voor haar verplichtingen op te schorten en is tevens gerechtigd de overeenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden, dan wel te vorderen dat de inhoud van de overeenkomst zodanig gewijzigd wordt dat uitvoering mogelijk blijft. In geen geval is Bonkieskoek verplicht enige vorm van schadevergoeding of anderszins een boete te betalen.

13.4 Indien Bonkieskoek bij het intreden van de overmacht al gedeeltelijk aan haar verplichtingen heeft voldaan of slechts gedeeltelijk aan haar verplichtingen kan voldoen, is zij gerechtigd het reeds geleverde c.q. het leverbare deel afzonderlijk te factureren en is de afnemer gehouden deze factuur te voldoen als betrof het een afzonderlijk contract. Dit geldt echter niet als het reeds geleverde c.q. leverbare deel geen zelfstandige waarde heeft.

14. Toepasselijk recht/bevoegde rechter

14.1 Op iedere overeenkomst tussen partijen is uitsluitend het Nederlands recht van toepassing.

14.2 Geschillen, voortvloeiend uit een overeenkomst tussen Bonkieskoek en afnemer, welke niet in onderling overleg kunnen worden opgelost, neemt de bevoegde rechter binnen het arrondissement Rotterdam kennis, tenzij Bonkieskoek er de voorkeur aan geeft het geschil aan de bevoegde rechter van de woonplaats van de koper te onderwerpen, en met uitzondering van die geschillen die behoren tot de competentie van de kantonrechter.